GLASIERTE GÄNSEKEULE (450 g.)

GLASIERTE GÄNSEKEULE (450 g.) Apfelrotkohl I Kartoffelklöße